1. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. نسرین مشتاقی , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها , اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. ولی اله قاسمی عمران , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نسرین مشتاقی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. حمیده سپهری زرندی , عبدالرضا باقری , امین باقی زاده , نسرین مشتاقی , مطالعه بیان ژن کیتیناز I در نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به الودگی با قارچ فوزاریوم , سومین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. حمیده سپهری زرندی , عبدالرضا باقری , امین باقی زاده , نسرین مشتاقی , مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR , سومین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه ذاکرتولائی , ولی اله قاسمی عمران , بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک حبوبات: پیشرفت های جهانی و ایران , سومین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. پرویز عبادی باباجان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , نسرین مشتاقی , اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران , ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. سارا شریف زاده , سارا رجایی , حسین شهبانی ظهیری , نسرین مشتاقی , شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران , مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین , سومین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جواران , تعیین آنتی بیوتیک گلیکوزیدی مناسب برای اهداف مهندسی ژنتیک , سومین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. بهمن پناهی , فرج اله شهریاری احمدی , ابراهیم ترکتاز , نسرین مشتاقی , مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. فاطمه کیخا آخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. الهام حمیدی شیرغان , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش , هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. سیده مائده فیض بخش , مسعود توحیدفر , سیدحسن مرعشی , مطهره محسن پور , محسن مردی , نسرین مشتاقی , تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. امیرغفار شهریاری , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , نسرین مشتاقی , تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. لادن خانقایی , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. لادن خانقایی , عبدالرضا باقری , علیرضا سوهانی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی , بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. انسیه سالاری ثانی , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مهدیه خرازی , بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. پریسا نادریان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر محیط کشت و شرایط نوری بر رشد کالوس گیاه اسطوخودوس در شرایط درون شیشه ای , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , مسعود کیخا اخر , بهبود نخود(Cicer arietinum L.)با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت این ویترو , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سمانه بحرالعلوم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجاد موتاسیون در بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو , International Conference on sustainable development, strategies and challenges , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. مرتضی محمدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , سیدحسن مرعشی , بالندری , نوید چلوارفروش , بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. مونا نگهبان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی , تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محمد کریمی بابااحمدی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , حسام دهقانی , عبدالرضا باقری , بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. احمد نوروزی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو , سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. عاطفه حاجی زاده , نسرین مشتاقی , عباس صفرنژاد , عبدالرضا باقری , بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیب با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی در زعفران , مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشههای مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) , سومین همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. عاطفه حاجی زاده , عباس صفرنژاد , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو , پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. اسماء زاهدی , نسرین مشتاقی , سیدحسن مرعشی , احمد شریفی , بررسی اثر اوریزالین بر باززایی قلمه های برگ گیاه بنفشه آفریقایی Santapaulia ionantha در شرایط گلخانه ای , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. اسماء زاهدی , نسرین مشتاقی , سیدحسن مرعشی , احمد شریفی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر باززایی گیاه بنفشه آفریقایی Sainpaulia ionantha Wendlدر شرایط درون شیشه ای , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. زهره سهرابی نژاد , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. زهره سهرابی نژاد , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی , اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. فاطمه حسینی , نسرین مشتاقی , احمد شریفی , فاطمه کیخا , سیدحسن مرعشی , عبدالرضا باقری , بهینه سازی ریزازدیادی بگونیا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. نسرین مشتاقی , فاطمه حسینی , سیدحسن مرعشی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بهینه سازی شرایط انتقال ژن gus به Begonia rex , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. مصطفی حجتیان فر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , مختار جلالی جواران , احمد شریفی , ریزازدیادی تاج خروس زینتی Celosia argentea در شرایط درون شیشه ای , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر , اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. افشین تیمورپور , علیرضا سیفی , نسرین مشتاقی , بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) , اولین کنفرانس یافته های نوین در زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. مریم داوردوست منش , محمد حسین احمدزاده , فریبا باقری بجستانی , نسرین مشتاقی , تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. علیرضا مشرفی عراقی , مجید عزیزی ارانی , نسرین مشتاقی , بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.) , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹